Privacyverklaring

Privacyverklaring

 1. Algemeen

 

Blumeta, met maatschappelijke zetel te Bijsterhuizen 5120  6604 LX  Wijchen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67634273;  vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Blumeta wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

 

Blumeta wil haar klantgegevens veilig en respectvol beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Blumeta vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Blumeta verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

 

Blumeta nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

 

 1. Toepassing

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Blumeta website(s).

 

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Blumeta streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Blumeta uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Blumeta u graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

 

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

De persoonsgegevens die Blumeta verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Blumeta verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

 

Blumeta treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Blumeta’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Blumeta voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Blumeta.

 

 1. Doeleinden

 

Blumeta verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 

Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;

Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en

Wanneer Blumeta daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Blumeta persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 

 1. Beveiliging

 

Blumeta streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysieke kantoor als op het netwerk van Blumeta. Blumeta draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

 

Blumeta’s medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien gebruikt Blumeta allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls en antivirus.

 

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gesteld in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Het aantal medewerkers van Blumeta dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Tevens heeft iedere medewerker een geheimhoudingsverklaring getekend in zijn/haar arbeidsovereenkomst.

 

Blumeta’s website vermeldt soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

 

Blumeta verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden, tenzij:

 

1) Aan onze rechtsopvolgers.

Blumeta geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacyverklaring.

 

2) Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Blumeta en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Blumeta onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten en aanbieders van clouddiensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u contact opnemen via de contactgegevens onder punt 10.

 

Als u bij Blumeta een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

 

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door Blumeta.

 

3) Er een wettelijke verplichting is.

Blumeta verwijst hiervoor naar punt 4 van deze privacyverklaring.

 

4) Er een gerechtvaardigd belang is voor Blumeta of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

 

5) Blumeta toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien Blumeta op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, krijgt Blumeta uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

 

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Blumeta alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

In sommige gevallen gebruikt Blumeta anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 

 1. Rechten van de betrokkene

 

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Blumeta, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

 

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze privacyverklaring. Blumeta zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze privacyverklaring.

 

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht op bezwaar

 

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Blumeta. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Blumeta de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Blumeta dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op inzage en transparantie

 

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

Voor welke doeleinden wij die verwerken;

Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

Welke rechten u heeft.

 

Recht op rectificatie en gegevenswissing

 

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuizing.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 

de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;

u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Blumeta;

de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Blumeta rust.

 

Blumeta zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Blumeta eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

 

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Blumeta. Blumeta kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan een fiscale verplichtingen is Blumeta verplicht om alle facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

 

Recht op beperking van de verwerking

 

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Blumeta de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. a) u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Blumeta in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. b) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. c) Blumeta heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. d) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Blumeta zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Blumeta.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Voor persoonsgegevens die:

verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;

verstrekt werden door uzelf;

en verwerkt worden via geautomatiseerde procedures

 

heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Blumeta te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Blumeta te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

 

 1. Bewaartermijnen

 

Blumeta bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

 

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Blumeta bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

 1. Cookies & Websites

 

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Blumeta deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Blumeta ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

 

Websites

 

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Blumeta enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Blumeta behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

 

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Blumeta en dat door de loutere mededeling van informatie aan Blumeta, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring.

 

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Blumeta middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Blumeta worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

 

Cookies

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd):

 

Cookie

Google Analytics tracking

 

 1. Contactgegevens

 

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze privacyverklaring kan te allen tijde gericht worden aan:

 

Blumeta

Bijsterhuizen 51-20

6604 LX  Wijchen

Tel: +31 24 – 744 0009

e-mail: info@Blumeta.nl

 

 1. Wijzigingen

 

Blumeta behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijk onze reviews op

0
  0
  Je winkelwagen
  Je hebt geen artikelen in je winkelwagen.Terug naar de winkel