Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Blumeta gevestigd te Wijchen

Versie geldig vanaf 2 maart 2022

 

 1. Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blumeta en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Blumeta en de consument. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn opgenomen op de website van Blumeta. De voorwaarden zullen aan iedere consument worden aangeboden alvorens de consument een bestelling kan plaatsen. Indien een overeenkomst op een andere wijze tot stand komt dan via de webshop, zal Blumeta de voorwaarden aan de consument toesturen of overhandigen.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Blumeta. Blumeta heeft en behoudt het recht om zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 Algemene of specifieke voorwaarden van derden worden niet erkend door Blumeta tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.4 Blumeta garandeert dat het geleverde product voldoet aan de op de website van Blumeta vermelde specificaties of, in geval van maatwerk, aan de schriftelijk overeengekomen specificaties tussen Blumeta en de consument.

 

 

 1. Levering

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels omtrent koop op afstand zal Blumeta standaard bestellingen (geen maatwerk) tenminste binnen 30 dagen leveren. De levertijd gaat in nadat de betaling van de consument is ontvangen door Blumeta, tenzij anders overeengekomen. Indien een bestelling niet op voorraad is, niet meer leverbaar is, er om andere redenen vertraging is of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien de consument kiest voor maatwerk zal altijd een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden tussen Blumeta en de consument. Voor maatwerk gelden de voorwaarden van de Metaal Unie.

 

2.3 Blumeta heeft aan de leveringsplicht voldaan, behoudens tegenbewijs, als de door Blumeta geleverde bestelling van de consument tenminste eenmaal aan de consument (of een persoon of instelling die door de consument is aangesteld om de bestelling in ontvangst te nemen) is aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, als volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.4 Alle op de website van Blumeta genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 1. Prijzen

 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen, zoals btw-verhogingen, dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2 Indien Blumeta producten aanbiedt waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, kan de prijs van deze producten variabel zijn, in afwijking van lid 3.1. Indien een prijs variabel is, wordt dit duidelijk vermeld op de website bij het betreffende product.

 

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Blumeta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van druk- en zetfouten. Het betreffende product hoeft in het geval van druk- en zetfouten niet voor de foutieve prijs geleverd te worden.

 

3.4 Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

 

 

 1. Betaling

 

4.1 Betaling is mogelijk via iDeal of door middel van een overboeking naar IBAN: NL41RABO 0315 7998 89. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 7 werkdagen. Na betaling van de consument aan Blumeta, gaat de levertijd van Blumeta in.

 

4.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Blumeta te melden.

 

4.3 In geval van wanbetaling van de consument aan Blumeta, heeft Blumeta behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

 

 1. Herroepingsrecht

 

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (artikel  7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze periode begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze periode van 14 werkdagen de geleverde goederen niet aan Blumeta heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de consument (een deel van) de geleverde goederen wil retourneren, moet hij daarvan binnen de periode van 14 werkdagen schriftelijk melding maken bij Blumeta. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Producten moeten teruggezonden worden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en de producten moeten in nieuwstaat verkeren. Indien de producten bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.

 

5.2 Indien de retourzending voldoet aan de in lid 5.1 gestelde eisen, zal Blumeta het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Blumeta of sluitend bewijs van complete terugzending overhandigd kan worden. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de consument.

 

5.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft betrekking op de geleverde producten en goederen en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

 

5.4 Indien de consument opties kiest bij zijn product in de Blumeta webshop, is het product volgens specificaties van de consument vervaardigd en valt het product onder maatwerk, waardoor het herroepingsrecht vervalt. Onder opties wordt alles verstaan wat extra kosten met zich meebrengt.

 

5.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 

 1. diensten

 

 1. goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Blumeta geen invloed heeft;

 

 1. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

 

 1. goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

 

 

 1. Gegevensbeheer

 

6.1 Nieuwe klanten zullen worden opgenomen in het klantenbestand van Blumeta. Blumeta houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit ongevraagd verstrekken aan derden.

 

6.2 Blumeta gaat op een vertrouwelijke manier om met de gegevens van zijn klanten en respecteert hun privacy.

 

6.3 Blumeta kan gebruik maken van een mailinglijst voor bijvoorbeeld aanbiedingen of nieuwsbrieven. Andere klanten kunnen uw gegevens niet zien. In elke mailing vindt u onderaan de mogelijkheid u af te melden voor verdere mailing.

 

 

 

 1. Garantie en conformiteit

 

7.1 Blumeta zorgt ervoor dat alle producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

7.3 Bij ontvangst van de geleverde goederen, dient de consument de goederen te controleren. Indien de goederen (gedeeltelijk) verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, kan de consument dit tot maximaal 2 weken na levering schriftelijk melden aan Blumeta. Producten moeten teruggezonden worden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en de producten moeten in nieuwstaat verkeren. Ingebruikneming en/of beschadiging ontstaan na constatering van gebreke of bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

7.4 Indien Blumeta klachten van de consument gegrond acht, zal Blumeta naar keuze de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, waarbij de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende goederen, dan wel (naar keuze van Blumeta) tot het maximaal in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Blumeta gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Blumeta voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoedingen in welke vorm dan ook, vergoedingen van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

7.5 Blumeta is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen (bewuste) roekeloosheid van personeel.

 

7.6 Garantie geldt niet indien:

 

 1. en zolang de consument in gebreke is;

 

 1. de consument de geleverde goederen zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;

 

 1. de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Blumeta en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

 1. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

 1. Aanbod

 

8.1 Ieder aanbod is vrijblijvend, tenzij anders bij het aanbod is vermeld.

 

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de consument, behoudt Blumeta het recht het aanbod binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

8.3 Mondelinge toezeggingen zijn pas geldig nadat Blumeta deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

 

8.4 Een aanbod van Blumeta geldt niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

8.5 Indien een aanbod of een onderdeel ervan een vergissing of verschrijving bevat, kan de consument Blumeta niet aan zijn aanbod houden.

 

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 

 

 1. Overeenkomst

 

9.1 Een overeenkomst tussen de consument en Blumeta komt tot stand zodra de bestelling van de consument bij de Blumeta webwinkel aankomt. De consument kan nog van de overeenkomst af zolang Blumeta niet bevestigd heeft. In het geval van maatwerk gelden de voorwaarden van de Metaal Unie en komt een overeenkomst tot stand nadat Blumeta de aanvraag op haalbaarheid heeft gecontroleerd en er een schriftelijke overeenkomst is opgesteld.

 

9.2 In het geval van maatwerk, behoudt Blumeta zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde schriftelijke voorwaarden die samen met de consument zijn opgesteld.

 

 

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

 

10.1 Alle afbeeldingen,  foto’s, tekeningen en specificaties van Blumeta zijn slechts bij benadering en kunnen in werkelijkheid minimaal afwijken. Hierbij moet de consument vooral denken aan gegevens betreffende gewichten en afmetingen en kleuren en etiketten op afbeeldingen. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

 1. Overmacht

 

11.1 In het geval van overmacht is Blumeta niet aansprakelijk voor het niet kunnen nakomen van overeenkomsten en verbintenissen.

 

11.2 Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak en omstandigheid verstaan die in redelijkheid niet voor het risico van Blumeta behoort te komen. De volgende omstandigheden gelden in ieder geval uitdrukkelijk als overmacht: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden/faillissementen van leveranciers en/of fabrikanten van Blumeta alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen.

 

11.3 Indien overmacht aan de orde is, kan Blumeta zijn verplichtingen opschorten, de overeenkomst wijzigen of (gedeeltelijk) ontbinden. Bij onmacht hoeft Blumeta in geen geval een schadevergoeding of boete te betalen.

 

10.4 Indien Blumeta bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en dient de consument deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

12.1 Blumeta is niet aansprakelijk voor schade aan objecten, gebouwen en/of voertuigen door onjuist gebruik van de producten. Lees voor het gebruik van een product de aanwijzingen op de verpakking.

 

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

13.1 Goederen blijven eigendom van Blumeta zolang de consument de vorderingen van de overeenkomst, de te verrichten werkzaamheden van de overeenkomst of de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van verbintenissen nog niet heeft voldaan. Hieronder wordt begrepen: een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW, zoals vorderingen ter zake van kosten, rentes en boetes.

 

13.2 Goederen die door Blumeta geleverd zijn en die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

13.3 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen van Blumeta te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

13.4 De consument geeft door akkoord te gaan met de voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Blumeta of een door Blumeta aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Blumeta zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.

 

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht om Blumeta hiervan direct op de hoogte te stellen.

 

13.6 De consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Blumeta.

 

 

 

 1. Toepasselijk recht

 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook als de consument woonachtig is in het buitenland.

 

14.2 In het geval dat geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Blumeta en de consument, niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt een bevoegde rechter naar keus van Blumeta kennis van de zaak en zal het geschil via de juridische weg opgelost dienen te worden.

Bekijk onze reviews op

0
  0
  Je winkelwagen
  Je hebt geen artikelen in je winkelwagen.Terug naar de winkel